Identiteit

De grondslag van onze school is de Bijbel, het eeuwige Woord van God en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Wij belijden dat de Bijbel is ontstaan door inspiratie van de Heilige Geest en daarom onfeilbaar, onveranderlijk en normatief is.

Bouwend op dit goede, heilzame en bevrijdende fundament van de Heere willen wij ons onderwijs geven en inrichten.